Foidalanuvchilar tomonidan kiritilgan so'zlar... (So'z qidirish / kiritish)

863139

O'zbekcha
Arabcha
A.O'qilishi
Ma'lumot
Manba
hazil qilmoq, hazillashmoq مزح mazaha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
og'rimoq, jarohatlanmoq, lat yemoq جرح jaraha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
urmoq ضرب daraba Fe'l http://www.arabic.speak7.com
bormoq ذهب dahaba Fe'l http://www.arabic.speak7.com
ergashmoq, orqasidan ergashmoq تبع tabe'a Fe'l http://www.arabic.speak7.com
topmoq وجد wajada Fe'l http://www.arabic.speak7.com
tushuntirmoq شرح sharaha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
qochmoq هرب haraba Fe'l http://www.arabic.speak7.com
kirmoq دخل dakhala Fe'l http://www.arabic.speak7.com
yemoq أكل akala Fe'l http://www.arabic.speak7.com
ichmoq شرب shareba Fe'l http://www.arabic.speak7.com
kiymoq لبس . labesa Fe'l http://www.arabic.speak7.com
chizmoq رسم rasama Fe'l http://www.arabic.speak7.com
amal qilmoq عمل . ?amala Fe'l http://www.arabic.speak7.com
yomon ko'rmoq كره kareha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
qazimoq حفر hafara Fe'l http://www.arabic.speak7.com
tasvirlamoq وصف wasafa Fe'l http://www.arabic.speak7.com
yetkazib bermoq نقل naqala Fe'l http://www.arabic.speak7.com
o'yinga tushmoq رقص raqasa Fe'l http://www.arabic.speak7.com
kesmoq جرح (1) jaraha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
emaklamoq, o`rmalamoq زحف zahafa Fe'l http://www.arabic.speak7.com
nusxa olmoq, ko`chirmoq نسخ nasakha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
yog`moq, to`plamoq جمع jama'a Fe'l http://www.arabic.speak7.com
hisoblamoq حسب hasaba Fe'l http://www.arabic.speak7.com
yonmoq حرق haraqa(sharph) Fe'l http://www.arabic.speak7.com