All entered words added by users... (Thanks a lot!!!)

274552

uzbek
english
Comments
SourceN
Bahslashuv Hearing Yuridik Termin Marhabo
Sage Aqilli, dono A Muhamadyusuf
tabib healer tabib means healer (pre-industrial term); modern day non-traditional medicine practitioner, tabib ususaly prescribes and sells herbs. Shavkat
bemehr unkind I can't found this word in this dictionary. Shavkat Geldiyev
mashhur, atoqli eminent adjective (sifat) Abdulaziz
diniy aqida, e'tiqod creed noun (ot) Abdulaziz
obi hayot elixir noun (ot) Abdulaziz
bekor qilmoq revoke verb (fe'l; misol uchun-- to revoke something-nimanidir bekor qilmoq) Abdulaziz
juda asabiylashib, hayajonlanib; jazavasi tutib in a frenzy Great site Abdulaziz
tatbiq qila oladigan enforceable adj. Ismanov
to'gri keltirmoq conform v. Ismanov
kuchaytirmoq reinforce v. Ismanov
kengaytirilgan, yaxshilangan enhanced adj. Ismanov
rivoshlantirmoq evolve v. Ismanov
mukammal ideal in ideal situation-mukammal holatda ummsara
o'z o'rtalarida between (themselves) phrase Onur
o'rta between, amid o'rtalarida Onur
har qanday all sorts (of) n Onur
qanday sort, type, kind n Onur
tashqi savdo foreign trade, import/export phrase Onur
tok odd (number) n. Onur
hal etmoq to deal, resolve v. Onur
hakam arbitrator legal Onur
tomonidan by x tomonidan, by x Onur
ivirsiq messy unkempt ivirsiq xona wslate